Eendenkuil 1, 7873 BM Odoorn

06-23876382

kirsten @ glasvancramer.com

 

 © 2019 Glas van Cramer - Alle rechten voorbehouden

KVK

BTW

IBAN

66479681

NL103358110B02

NL15ASNB0933148070

Algemene voorwaarden glazenier

voor levering aan consumenten

Datum: 15 januari 2003

 

Vastgesteld door de Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG),

gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktenr. 10/2003

 

 

 

1. Definitie

Onder ‘gebruiker’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die deze algemene voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt. Onder ‘consument' wordt verstaan degene een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en die de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard.

 

2. Algemeen: aanbiedingen en bevestigingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de gebruiker als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas, (gebrandschilderd)glas-in-lood, (gebrandschilderd) glas-in-koper, tiffany, versmelting en verlijming van glas, isolatieglas en/of andere glastechnieken in de ruimste zin van het woord en/of kunststofplaten met bijbehorende

materialen daaronder begrepen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

 

4. Prijzen

Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5. Aflevering; levertijd

Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.

 

6. Klachten

• Algemeen

De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet, ten gevolge van het feit dat met ambachtelijke producten, zoals mondgeblazen glas, of handgegoten glassoorten gewerkt wordt.

 

• Kwaliteit geleverde zaken

Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker worden gebracht. Bij een verschil van mening tussen gebruiker en wederpartij kan de wederpartij de geschillencommissie om een oordeel vragen (zie art.15)

 

• Slotbepaling

In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.

 

7. Betaling

De wederpartij is verplicht een aanbetaling van het geoffreerde totaalbedrag te voldoen van 50%. De opdracht van wederpartij aan gebruiker is slechts bindend wanneer een voor akkoord getekende opdracht is ontvangen door gebruiker, alsook de aanbetaling voldaan is.

 

De wederpartij is verplicht de facturen van de gebruiker te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting.

Indien de wederpartij het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij aan de gebruiker een rente verschuldigd van 11⁄4% van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of een gedeelte daarvan dat hij in verzuim blijft, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

 

Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin de gebruiker zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden geacht voor partijen te zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 30,00 inclusief BTW. De gebruiker is niet gehouden aan te tonen, dat hij in de uitgave van deze kosten is vervallen.

 

8. In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening, van de wederpartij, behoudens opzet of grove schuld van de gebruiker.

 

9. Afmetingen, gewichten maten

Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt gebruiker zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

 

10. Overmacht

Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien, is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

 

11. Risicoverdeling bij aanneming van werk

Bij de levering door derden van nieuw of bestaand glas-in-lood bestemd voor inbouw tussen isolatieglas, is de gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen. Het breukrisico is voor rekening van de wederpartij. De gebruiker van door een derde gemaakt nieuw glas-in-lood tussen isolatieglas is niet aansprakelijk voor kleine ongerechtigheden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas gelet op het feit dat het schoonmaken handmatig gebeurt. Ondanks uiterste zorg, controle en het streven naar een perfecte uitvoering wordt een tolerantie van 5% in dit verband acceptabel geacht. De beoordelingsafstand hierbij is minimaal 75 centimeter niet door zonlicht beschenen.

 

12. Schade en aansprakelijkheid

Bij het opnieuw verloden van bestaand glas-in-lood kan, bij het vervangen van gebroken ruiten of valse ruiten, kleur- en structuurverschillen ontstaan waar de gebruiker niet voor aansprakelijk gesteld kan worden. Op condensvorming tussen de bladen voor glas-in-lood gemonteerd tussen isolatieglas kan de gebruiker maximaal 5 jaar garantie geven met uitzondering van (schuif)deuren en draairamen. Patineren van het lood geschiedt alleen op eigen risico van de wederpartij.

 

13. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke tussen de gebruiker en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

 

14. Reglement Geschillen Commissie

Bij een geschil maakt u dat schriftelijk kenbaar bij de gebruiker en het secretariaat van de O.V.G. Ondernemers Vereniging van Glazeniers Postbus 2075 2800 BE Gouda. U ontvangt een klachtenformulier om uw klachten kenbaar te maken, en een kopie van de offerte/orderbevestiging, de gebruiker maakt naar aanleiding daarvan zijn standpunt kenbaar. U ontvangt daarvan een afschrift. Het klachtengeld bedraagt minimaal € 150 excl. reiskosten deskundige(n) en de administratiekosten ad. € 40 vanaf een offertebedrag ad € 500 excl. BTW. Voor dit bedrag ontvangt u een deskundigenrapport.

 

De geschillen commissie bestaat uit één lid van de vereniging en twee onafhankelijke deskundigen.Een klacht wordt alleen in behandeling genomen indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan binnen een periode van een maand en indien u binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd na aflevering of binnen de garantietermijn, bij de gebruiker die lid is van de O.V.G. Na het uitbrengen van het technische rapport van de deskundigen kan u nog beslissen of u het oordeel van de geschillencommissie wenst. Ziet u daarvan af dan wordt het klachtengeld geretourneerd in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40. Deze kosten worden belast bij de gebruiker.

 

Doet de gebruiker u naar aanleiding van het technisch rapport een aanbod en u vindt dat aanbod niet redelijk, dan kunt u dit voorleggen aan de commissie. Acht de commissie het aanbod wel redelijk, dan zal zij de klacht van de wedergebruiker afwijzen. In dat geval wordt het klachtengeld niet geretourneerd.

 

Tenslotte kan u uw klacht mondeling toelichten op een zitting van de Commissie in aanwezigheid van de gebruiker. De uitspraak van de commissie kan luiden:

 

1. U (deels) in het gelijk stellen en (naar rato) het klachtengeld retourneren in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40. Deze kosten worden belast bij de gebruiker

2. U schadevergoeding toekennen en (naar rato) het klachtengeld retourneren in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40. Deze kosten worden belast bij de gebruiker

3. Bepalen dat u het nog openstaande factuurbedrag moet betalen incl. klachtengeld en onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40

4. De gebruiker of u verplichten de overeenkomst of aanbod na te komen incl. klachtengeld en onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40

5. De overeenkomst ongedaan te maken en het klachtengeld retourneren in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40 de kosten worden belast bij de gebruiker

6. De gebruiker (herstel)werkzaamheden opdragen en (naar rato) het klachtengeld retourneren in mindering van de onderzoek-, de gemaakte reiskosten en de administratiekosten ad. € 40. Deze kosten worden belast bij de gebruiker

 

De commissie kan iedere andere beslissing nemen, die zij redelijk en billijk acht ter beëindiging van het geschil. De Geschillencommissies doet een uitspraak die voor beide partijen bindend is. Tegen een uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk. De enige mogelijkheid laten om een uitspraak te toetsen is deze binnen twee maanden na verzending ervan aan de gewone rechter voor te leggen. Deze kan de uitspraak echter slechts marginaal toetsen, zoals voorzien in artikel 7:904 BW. Dit betekent dat de rechter het bindend advies slechts zal vernietigen, indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit betekent voor de praktijk dat een uitspraak van de Geschillencommissie alleen dan niet de rechterlijke toetsing zal doorstaan, indien de Geschillencommissie fundamentele beginselen van procesrecht niet in acht genomen zou hebben, zoals hoor en wederhoor, eventuele schrijf- of rekenfouten in de uitspraak kunnen op schriftelijk verzoek binnen veertien dagen, worden hersteld.

 

Het bestuur van de O.V.G. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades ontstaan bij niet nakoming van de uitspraak door de gebruiker. Het bestuur heeft als enig machtsmiddel het lid door ontzetting het lidmaatschap op te zeggen en bovengenoemde kosten te verhalen.